سالن انباراختلاط مواد كارخانه سيمان بجنورد

پروژه برج شايان
27/08/2020
پروژه اسكلت فلزي اسكله كاوه قشم
12/09/2020

سالن انباراختلاط مواد كارخانه سيمان بجنورد

کارفرما: شركت سيمان بجنورد

مشاور: مهندسين مشاور سانو

مدت پروژه: 6 ماه

مشخصات پروژه : 1500 تن