پروژه بزرگراه امام علی

پروژه راه آهن گروه خودرو سازی بهمن
12/09/2020
پروژه شرکت سایپا
14/09/2020

پروژه بزرگراه امام علی

مشخصات پروژه: ساخت باکس پیش ساخته بتنی به طول دهانه 9/6 متر

گالری تصاویر