پروژه گنبد مسجد حضرت ابراهيم (ع) نمايشگاه بين المللي تهران

پروژه منار مسجد حضرت ابراهيم (ع) نمايشگاه بين المللي تهران
27/08/2020
پروژه سالن بدنه سازي جديد ايران خودرو
27/08/2020

پروژه گنبد مسجد حضرت ابراهيم (ع) نمايشگاه بين المللي تهران

کارفرما: شركت مهندسي مسكن ونواحي صنعتي

مدت پروژه: 12 ماه

مشخصات پروژه : 600 تن