قطعات پیش تنیده

قطعات پیش تنیده Hollowcore بتنی توخالی را هالوکور میگویند. ترکیب پیش تنیدگی و پیش ساختگی منجر به استفاده ی بهینه مصالح، کیفیت بالای ساخت و سرعت بالای اجرا میشود. توخالی بودن قطعات هالوکور باعث صرفه جوئی 50 - 40 % بتن در این قطعات نسبت به حالت توپر می شود. همچنین این دالها قابلیت پوشش دهانه های با طول 15 متر را دارا میباشند. بدلیل مزایای این قطعات و گستر هبالای کاربری آنها استفاده از این سیستم در جهان روند رو به رشدی داشته است و درحال حاضر یکی از پرکاربردترین سیستم های سقف شناخته میشود. فن آوری پیش تنیده امکان استفاده از حداکثر ظرفیت مصالح را فراهم میکند. فولاد های پر مقامت با تاب نهایی 17500 Kg/cm2 در کنار بتن با رده مقاومتی 50C مقطع بتنی فشرده را ایجاد میکند که در نتیجه حداقل دو برابر مقطع بتن مسلح معمولی ظرفیت خمش برشی ایجاد میشود.