باکس بتنی


- باکس بتنی تاسیساتی ، ترافیکی و غیر ترافیکی
- تولید و نصب سریع
- جمع آوری سریع و نصب مجدد قطعات
- برای محافظت آب و برق و تلفن
- استفاده برای آبروها ، جاده ها و خیابان های شهری
- جهت احداث معابر زیرزمینی
- ایجاد راه ارتباطی
- استفاده در راه آهن جهت آب روها
- تولید در ابعاد مختلف

 

باکس بتنی تاسیساتی