تیرهای پیش ساخته و پیش تنیده


- تیرهای پیش ساخته و پیش تنیده طراحی شده مطابق با آئین نامه های بارگذاری پل ها و راه آهن ایران
- تولید و نصب سریع در شرایط جوی گوناگون
- امکان تغییر در مقطع و طول
- امکان تولید به طول 32 متر با ارتفاع حداکثر 160 سانتی متر