- نصب در شرایط جوی گوناگون
- جمع آوری و امکان استفاده مجدد
- امکان افزایش ارتفاع دیوار تا 6 متر
- حصار مطمئن و غیرقابل نفوذ
- امکان حذف قسمتی یا تغییر در ارتفاع و ضخامت قطعه