قرنیز پل

– تولید و نصب سریع در شرایط جوی گوناگون
– تولید در ابعاد مختلف
– امکان تغییر در طول و مقطع

قرنیز پل