پروژه اسكلت فلزي اسكله كاوه قشم

سالن انباراختلاط مواد كارخانه سيمان بجنورد
12/09/2020
پروژه برج اداري گروه صنعتي بهشهر
12/09/2020

پروژه اسكلت فلزي اسكله كاوه قشم

کارفرما: شركت تاسيسات دريايي صنعت نفت قشم

مشاور: مهندسين مشاور تهران بركلي

مدت پروژه: 12 ماه

مشخصات پروژه : 3000 تن

گالری تصاویر