پروژه برج اداري گروه صنعتي بهشهر

پروژه اسكلت فلزي اسكله كاوه قشم
12/09/2020
پروژه زیرگذرراه آهن تهران – تبریز
12/09/2020

پروژه برج اداري گروه صنعتي بهشهر

كارفرما: شركت ساختماني توسعه صنايع بهشهر

مشاور: شركت مهندسين مشاوردارافزين

مدت پروژه: 18 ماه

مشخصات پروژه: 3000تن

گالری تصاویر