پروژه سالن بدنه سازي جديد ايران خودرو

پروژه گنبد مسجد حضرت ابراهيم (ع) نمايشگاه بين المللي تهران
27/08/2020
پروژه برج شايان
27/08/2020

پروژه سالن بدنه سازي جديد ايران خودرو

کارفرما: شركت مهندسي مسكن ونواحي صنعتي

مشاور: دفتر فني شركت مهندسي مسكن ونواحي صنعتي

مدت پروژه: 8 ماه

مشخصات پروژه : 6500 تن

گالری تصاویر