پروژه سالن جديد پرس ايران خودرو (انكس)

پروژه كارخانه لاستيك آرتاويل تاير اردبيل
26/08/2020
پروژه سالن آسياب كارخانه شكر شعيبيه شوشتر
26/08/2020

پروژه سالن جديد پرس ايران خودرو (انكس)

کارفرما: شركت ايران خودرو سازه

مشاور: مهندسين مشاور تدبير صنعت

مدت پروژه: 8 ماه

مشخصات پروژه : 6000 تن

گالری تصاویر