پروژه كارخانه لاستيك آرتاويل تاير اردبيل

پروژه بازار روز محمد شهر
27/06/2020
پروژه سالن جديد پرس ايران خودرو (انكس)
26/08/2020

پروژه كارخانه لاستيك آرتاويل تاير اردبيل

کارفرما: آرتاويل تاير

مشاور: مهندسين مشاور صدر صنعت

مدت پروژه: 6ماه

مشخصات پروژه : 3000 تن

گالری تصاویر