پروژه زیرگذرراه آهن تهران – تبریز

پروژه برج اداري گروه صنعتي بهشهر
12/09/2020
پروژه راه آهن گروه خودرو سازی بهمن
12/09/2020

پروژه زیرگذرراه آهن تهران – تبریز

مشخصات پروژه: ساخت تیرهای پیش ساخته پیش تنیده و دیوار حائل

گالری تصاویر