پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش

پروژه اداری و تجاری پارک فن آوری پردیس
15/06/2020
پروژه بازار روز محمد شهر (در حال ساخت)
27/06/2020

پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش

کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

مشخصات پروژه: ساخت ستون های پیش ساخته بتنی Top-Down

گالری تصاویر