فونداسیون ورقی


- مناسب برای استفاده دکل های مخابراتی
- در ابعاد مختلف در ارتفاع 18 متر تا 48 متر

فونداسیون ورقی